Zresetuj hasło

Zasady i Warunki Użytkowania

 1. ZGODA

  Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę, bez ograniczeń czy zastrzeżeń, na przestrzeganie i stosowanie się do niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania oraz jakichkolwiek innych wytycznych lub zasad, które mają zastosowanie do każdego korzystającego ze strony Miramir.

 2. PRAWO DOSTĘPU

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Miramir może zablokować Twój dostęp do Sieci Miramir lub do dowolnego Produktu lub Usługi, jeśli użytkownik nie zastosuje się do Zasad i Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek innych wytycznych czy zasad opublikowanych przez Miramir. Jakakolwiek blokada może zostać nałożona wedle własnego uznania Miramir i bez jakiegokolwiek uprzedniego ostrzeżenia. Ponadto Miramir zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu dowolnemu użytkownikowi do Sieci Miramir lub do dowolnego Produktu lub Usług za jakiekolwiek zachowanie, które Miramir, według własnej oceny, uzna za pośrednio lub bezpośrednio szkodliwe wobec innych użytkowników, Miramir lub jego spółek zależnych, filii, kontrahentów biznesowych lub innych stron trzecich, bądź jakiekolwiek zachowanie, które narusza lokalne, stanowe, federalne lub zagraniczne prawa czy przepisy. Miramir zastrzega sobie także prawo do zablokowania dostępu dowolnemu użytkownikowi do Sieci Miramir bez żadnego powodu, wedle własnego uznania Miramir, bez jakiegokolwiek uprzedniego ostrzeżenia.

 3. PRAWA AUTORSKIE

  Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są objęte prawami autorskimi © 2015, 2016, 2017 i później przez „Miramir”. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być kopiowane, publikowane, rozprowadzane, transmitowane lub używane w inny sposób w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Miramir.

 4. PROFESJONALNE DORADZTWO

  Żadna informacja zawarta na tej stronie nie powstała z zamiarem ani nie powinna być rozumiana jako jakiegokolwiek rodzaju porada prawna, finansowa, medyczna czy specjalistyczna. Miramir nie jest odpowiedzialny za błędy typograficzne, redakcyjne lub wynikające z błędów źródła. Sieć Miramir ZDECYDOWANIE SUGERUJE, BY UŻYTKOWNICY SZUKALI PORAD ODNOŚNIE SPRAW DOTYCZĄCYCH SPECJALISTYCZNYCH DZIEDZIN U KOMPETENTNYCH SPECJALISTÓW.

 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

  INFORMACJE NA TEJ STRONIE DOSTARCZANE SĄ W POSTACI „TAKIEJ, JAKIEJ SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. WSZYSTKIE WYRAŻONE, DOMYŚLNE I USTAWOWE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE ZBYTU, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. MIRAMIR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, AKTUALNOŚCI I SKUTECZNOŚCI INFORMACJI NA TEJ STRONIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. MIRAMIR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USŁUG LUB TOWARÓW OTRZYMANYCH PRZEZ STRONĘ LUB REKLAMOWANYCH NA NIEJ LUB OTRZYMANYCH PRZEZ ODNOŚNIKI DOSTĘPNE NA STRONIE, A TAKŻE GWARANCJI WSZELKICH INFORMACJI BĄDŹ PORAD OTRZYMANYCH PRZEZ TĘ STRONĘ LUB ODNOŚNIKI DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. MIRAMIR ZRZEKA SIĘ TAKŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKICH GWARANCJI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB PORAD OTRZYMANYCH PRZEZ TĘ STRONĘ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE MIRAMIR ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK I CAŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA DOKŁADNOŚĆ, TREŚCI, KOMPLETNOŚĆ. LEGALNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ LUB OPERACYJNOŚĆ CZY DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW NA STRONIE. MIRAMIR ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USUNIĘCIE, BRAK MOŻLIWOŚCI PRZECHOWYWANIA, MYLNE LUB NIETERMINOWE DORĘCZENIE JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI LUB MATERIAŁU. MIRAMIR ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK ŚCIĄGANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DOWOLNEJ INFORMACJI LUB MATERIAŁU POPRZEZ STRONĘ, WŁĄCZNIE Z MIĘDZY INNYMI SZKODĄ SPOWODOWANĄ WIRUSAMI LUB PODOBNĄ INFEKCJĄ BĄDŹ ELEMENTEM DESTRUKCYJNYM. MIRAMIR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK MAGAZYNÓW OFEROWANYCH PRZEZ MIRAMIR. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE POBRANIE MATERIAŁU LUB POZYSKANIE GO W INNY SPOSÓB POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY JEST DOKONYWANE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ NA WŁASNE RYZYKO I UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYRZĄDZONE SWOJEMU KOMPUTEROWI LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRA POWSTAŁA WSKUTEK POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU. Prawodawstwo niektórych krajów może nie zezwalać na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji. W takim przypadku przytoczone zrzeczenia nie obowiązują użytkownika, o ile tyczą się dorozumianych gwarancji.

 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE POD ŻADNYM POZOREM MIRAMIR, JEGO PRACOWNICY, KIEROWNICY, PISARZE, KONTRAHENCI LUB DYREKTORZY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA KORZYSTANIE CZY NIEPRAWIDŁOWE KORZYSTANIE ZE STRONY LUB POLEGANIE NA NIEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAPOBIEGA REKOMPENSATOM ZA POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, UMYŚLNE, SZCZEGÓLNE I KARNE SZKODY (NAWET JEŚLI MIRAMIR LUB JEGO LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD). NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH SZKÓD POWSTAŁYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I POLEGANIA NA STRONIE, Z TYTUŁU BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB Z TYTUŁU PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI STRONY (WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYWOŁANYMI PRZEZ STRONY TRZECIE). NINIEJSZE OGRANICZENIE ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO SZKÓD SPOWODOWANYCH INNYMI USŁUGAMI LUB TOWARAMI UZYSKANYMI POPRZEZ STRONĘ, REKLAMOWANYMI ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB UZYSKANYMI POPRZEZ ODNOŚNIKI NA STRONIE INTERNETOWEJ, A TAKŻE SPOWODOWANYCH JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI LUB PORADAMI OTRZYMANYMI POPRZEZ STRONĘ, REKLAMOWANYMI ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB UZYSKANYMI POPRZEZ ODNOŚNIKI DOSTĘPNE NA STRONIE. NINIEJSZE OGRANICZENIE DOTYCZY TAKŻE MIĘDZY INNYMI KOSZTÓW ZAMÓWIENIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB DANYCH. NINIEJSZE OGRANICZENIE DOTYCZY TAKŻE WYDAJNOŚCI CZY BRAKU WYDAJNOŚCI STRONY LUB DZIAŁANIA JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI CZY TOWARÓW, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W SIECI MIRAMIR, STRONACH POŁĄCZONYCH LUB POWIĄZANYCH. NINIEJSZE OGRANICZENIE OBOWIĄZUJE NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ISTOTNYCH WAD ZWIĄZANYCH Z OGRANICZONĄ FORMĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY TAKŻE DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH UTRATĘ DOSTĘPU, USUNIĘCIEM, BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZECHOWYWANIA CZY ZROBIENIA KOPII ZAPASOWEJ LUB ZMIANĄ STRON INTERNETOWYCH LUB TREŚCI PRZECHOWYWANYCH PRZEZ SIEĆ MIRAMIR. POD ŻADNYM POZOREM MIRAMIR LUB JEGO LICENCJODAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB BRAK MOŻLIWOŚCI DOPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ SPOWODOWANY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DZIAŁANIEM NATURY, SIŁ LUB PRZYCZYN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA NATURALNĄ KONTROLĄ, AWARIĄ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO, AWARIĄ INNYCH SPRZĘTÓW, BRAKIEM PRĄDU, STRAJKAMI, SPORAMI PRACOWNIKÓW Z PRACODAWCAMI, ZAMIESZKAMI, POWSTANIAMI, NIEPOKOJAMI SPOŁECZNYMI, NIEDOBOREM PRACY LUB MATERIAŁÓW, POŻARAMI, POWODZIAMI, SZTORMAMI, WYBUCHAMI, SIŁĄ WYŻSZĄ, WOJNĄ, DZIAŁANIAMI RZĄDU, POLECENIAMI KRAJOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH SĄDÓW CZY TRYBUNAŁÓW, NIEWYKONANIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ STRONY TRZECIE LUB WAHANIEM CZY UTRATĄ CIEPŁA, ŚWIATŁA CZY KLIMATYZACJI. Prawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia odpowiedzialności. W takich przypadkach przytoczone ograniczenia mogą nie obowiązywać użytkowników.

 7. ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE

  Miramir lub strony trzecie mogą zamieszczać odnośniki do innych stron lub zasobów zlokalizowanych w Internecie, które pozwalają użytkownikowi opuścić Sieć Miramir, aby uzyskać dostęp do materiałów stron trzecich lub które sprowadzają materiały stron trzecich na tę stronę poprzez "odwrotne" hiperłącza i ramki. Miramir nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami i zasobami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Miramir nie jest odpowiedzialny za dostępność takich zewnętrznych stron i zasobów oraz nie wyraża poparcia i nie jest odpowiedzialny lub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty czy inne materiały na stronie lub dostępne za pośrednictwem takich stron lub zasobów. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Miramir nie jest odpowiedzialny lub nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione rzeczywiście lub rzekomo wskutek lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek takiej treści, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobów. Korespondencja lub kontakty biznesowe z reklamodawcami, lub uczestnictwo w promocjach ich dotyczących, odnalezionymi na lub poprzez Sieć Miramir, łącznie z usługami oraz innymi warunkami, postanowieniami, gwarancjami lub oświadczeniami związanymi z takimi działaniami, odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takim reklamodawcą. Użytkownik wyraża zgodę, że Miramir nie jest odpowiedzialny lub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe wskutek takich umów lub w wskutek obecności jakichkolwiek reklamodawców Produktów lub Usług. Miramir zachęca użytkowników do decydowania wedle własnego uznanie podczas korzystania z Usług lub Produktów w celu przeglądania Internetu. Miramir może wyświetlać własne wyniki automatycznego wyszukiwania lub przekierowywać do stron zawierających informacje, które niektórzy mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe. Miramir nie gwarantuje jakichkolwiek prób weryfikowania treści jakichkolwiek stron umieszczonych w wynikach automatycznego wyszukiwania lub jakiejkolwiek strony połączonej w inny sposób ze stronami Sieci Miramir. Miramir nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność praw autorskich lub znaków towarowych, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych na stronach, które pojawiają się w rezultatach wyszukiwania Sieci Miramir lub które są w inny sposób połączone ze stronami Sieci Miramir lub które dostarczane są do Sieci Miramir przez strony trzecie.

 8. Odnośniki do Sieci Miramir

  Sieć Miramir oferuje niepodlegającą cesji, niezbywalną i niewyłączną licencję na umieszczanie odnośników prowadzących do stron Sieci Miramir, używając przy tym logo i pól wyszukiwania, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania mogą zostać umieszczone na stronie wyłącznie w celu stworzenia odnośnika do Sieci Miramir i umożliwienia użytkownikom danej strony dostępu do Sieci Miramir. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania nie mogą być używane w jakimkolwiek innym celu, włącznie, choć nie tylko, z sugerowaniem sponsorowania, przynależności lub poparcia przez Sieć Miramir. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania mogą być używane tylko zgodnie z instrukcjami tu zawartymi i muszą mieć ten sam rozmiar, kształt, , wzór, konfigurację i kolory, jakie znajdują się na tych stronach internetowych. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania nie mogą być w żaden sposób zmieniane. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania muszą występować jako takie, z odpowiednim odstępem (co najmniej wysokości logo) z każdej strony tego logo lub pola wyszukiwania lub innej grafiki czy elementu tekstowego. Logo Sieci Miramir i pola wyszukiwania nie mogą być wykorzystywane do ubliżania Sieci Miramir, jej produktom lub usługom, bądź w taki sposób, który w rozsądnej ocenie Miramir może umniejszyć lub nadszarpnąć reputację Miramir w logo Sieci Miramir. Poprzez używanie dowolnego logo Sieci Miramir lub pól wyszukiwania użytkownik potwierdza, że Sieć Miramir ma wyłączne prawa do tego logo lub pola wyszukiwania i że wszelka reputacja powstała wskutek wykorzystania tego logo lub pola wyszukiwania przynosi korzyść Sieci Miramir. Miramir zastrzega sobie prawo do unieważnienia tej licencji lub do zmiany jej zasad od czasu do czasu, z dowolnego lub bez żadnego powodu, z lub bez uprzedniego ostrzeżenia. Miramir zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko jakiemukolwiek działaniu, które nie jest zgodne z tymi przepisami.

 9. NIEUDZIELENIE LICENCJI ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MIRAMIR I INNYCH

  O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niczego na żadnej ze STRON nie można interpretować jako przyznanie jakiejkolwiek licencji objętej intelektualnymi prawami autorskimi Sieci Miramir lub jakiejkolwiek strony trzeciej, zarówno przez estoppel, domniemanie, zrzeczenie się, jak i w inny sposób. Nie ograniczając ogólnego charakteru wyżej wymienionych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pewne Treści udostępniane i wykorzystywane do zarządzania Siecią Miramir i STRONĄ są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym, patentem lub innymi prawami własności Miramir i jego oddziałów, licencjodawców oraz dostawców usług. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać lub nie niszczyć żadnych znaków towarowych, znaków usług lub innych własności intelektualnych udostępnionych przez Miramir w połączeniu ze STRONĄ. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób przedstawiał się jako osoba sponsorowana, stowarzyszona lub wspierana przez Miramir, oddział Miramir lub jakiegokolwiek dostawcy usług. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnego ze znaków towarowych, znaków usług lub innych Treści dostępnych przez Sieć Miramir do żadnego innego celu niż ten, dla którego ta Treść została udostępniona dla użytkowników Miramir. Użytkownik zobowiązuje się nie ubliżać i nie oczerniać Miramir, znaków towarowych lub znaków usług Miramir lub jakichkolwiek innych aspektów STRONY. Użytkownik zobowiązuje się nie stosować inżynierii odwrotnej, dostosowywać, tłumaczyć, modyfikować, dekompilować ani rozkodowywać STRONY lub jakiegokolwiek oprogramowania bądź programu wykorzystywanego w połączeniu ze STRONĄ lub Siecią Miramir.

 10. ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Korzystając ze stron internetowych Sieci Miramir, użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać Miramir, jego spółki dominujące i zależne, oddziały, kierowników, pracowników i licencjodawców oraz chronić ich przed jakimikolwiek roszczeniami i wydatkami, włącznie z kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z używania przez użytkownika stron internetowych Sieci Miramir, STRONY lub przesyłania pomysłów i/lub powiązanych materiałów do Miramir lub używania przez kogokolwiek dowolnego konta lub hasła przetrzymywanego choćby częściowo w Sieci Miramir, niezależnie od tego, czy takie użycie było autoryzowane przez użytkownika. Korzystając z Sieci Miramir, korzystając ze STRONY lub przesyłając pomysły i/lub powiązane materiały do Miramir, użytkownik niniejszym zobowiązuje się odstąpić od jakichkolwiek roszczeń, żądań, należności, zobowiązań, szkód (rzeczywistych lub wtórnych), kosztów i wszelkiego rodzaju wydatków, znanych czy nieznanych, przewidzianych czy nieprzewidzianych, ujawnionych czy nieujawnionych wobec Miramir, jego spółek dominujących i zależnych, oddziałów, kierowników, pracowników i licencjodawców, które mogły powstać z ich powodu lub w jakikolwiek sposób powiązany z takimi sporami i/lub STRONĄ lub jakimikolwiek sporami odnośnie korzystania z pomysłów i/lub powiązanymi materiałami przesłanymi do Miramir. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZRZEC SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOGĄ OGRANICZYĆ SKUTECZNOŚĆ POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ.

 11. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że - niezależnie od wszelkich ustaw i inaczej stanowiących przepisów - jakiekolwiek roszczenie lub działanie będące podstawą roszczenia, powiązane bądź powstałe wskutek używania przez użytkownika Sieci Miramir lub STRONY, musi zostać wszczęte lub złożone w ciągu jednego (1) roku od momentu zaistnienia przyczyny roszczenia lub działania, gdyż w przeciwnym wypadku ulegną przedawnieniu.

 12. DOZWOLONY UŻYTEK („FAIR USE”)

  Sieć Miramir publikuje fragmenty lub streszczenia prac chronionych prawem autorskim w ramach dozwolonego użytku („Fair Use”), co umożliwia wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim w celu analizy i oceniania dla interesu publicznego. Miramir przekształca streszczenia oryginalnych prac chronionych prawem autorskim w nowy format i dodaje nowe informacje oraz wartość w formie komentarza lub oceny. Miramir nie ma na celu konkurować z oryginalną treścią chronioną prawem autorskim. Intencją Miramir jest promowanie takiej treści i przybliżanie jej czytelnikom. W związku z tym gdy Miramir cytuje pracę chronioną prawem autorskim w celu komentowania lub oceny, Miramir docenia oryginalne źródło i umieszcza aktywny odnośnik, który daje użytkownikom możliwość przejścia bezpośrednio do oryginalnego źródła takie informacji. Oryginalni wydawcy odnoszą korzyści z takich odnośników w postaci przekierowanych widzów czy czytelników, zainteresowania i potencjalnych zysków z reklamy, za które Miramir nie żąda żadnych opłat czy wynagrodzenia.

 13. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Zgodnie ze swoją polityką Sieć Miramir szybko reaguje na roszczenia dotyczące naruszenia własności intelektualnej. Miramir niezwłocznie rozpatrzy i przebada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie kroki zgodnie z Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") i innymi stosownymi prawami własności intelektualnej. Po otrzymaniu zawiadomień odwołujących się częściowo lub w pełni do DMCA Sieć Miramir niezwłocznie usunie lub zablokuje dostęp do jakiegokolwiek materiałów, które naruszają lub rzekomo podlegają działaniu naruszającemu i będzie działać w sposób odpowiedni w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakiegokolwiek odniesienia lub linku do materiału lub czynności, która narusza własność. Sieć Miramir zablokuje dostęp subskrybentom i właścicielom kont, którzy wielokrotnie naruszają własność. Zawiadomienia o domniemanych naruszeniach powinny być kierowane na: admin@miramir.com Prosimy o umieszczenie zwrotu „Zawiadomienie o naruszeniu własności” w temacie wiadomości wszystkich takich zawiadomień. Gdy Miramir usunie lub zablokuje dostęp do jakiegokolwiek materiału naruszającego własność, Miramir może starać się skontaktować z użytkownikiem, który opublikował taki materiał, aby dać mu szansę na ustosunkowanie się do zawiadomienia, choć Miramir nie składa żadnych obietnic takich działań. Każda odpowiedź na zawiadomienie przesłana przez użytkownika zostanie dostarczona stronie skarżącej. Miramir umożliwi stronie skarżącej dochodzenie swoich praw w sądzie zgodnie z DMCA zanim Miramir zastąpi lub przywróci dostęp do dowolnego materiału w wyniku kontrzawiadomienia.

 14. ZMIANY W ZASADACH I WARUNKACH UŻYTKOWANIA ORAZ ZMIANY NA STRONIE

  Sieć Miramir zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania STRONY z dowolnego powodu i bez ostrzeżenia, włącznie z prawem do zamknięcia STRONY. Sieć Miramir zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania bez ostrzeżenia. Prosimy o okresowe przeglądanie Zasad i Warunków Użytkowania, aby zapoznawać się ze wszelkimi zmianami.

 15. POŁĄCZENIE

  Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia między stronami odnośnie przedmiotu tu zawartego i zastępują jakiekolwiek inne ustne czy pisemne porozumienia, propozycje lub wiadomości między przedstawicielstwem Miramir a użytkownikiem odnośnie przedmiotu niniejszej umowy, chyba że jakiekolwiek inne zasady i warunki użytkowania umieszczone na dowolnej stronie internetowej Sieci Miramir lub w połączeniu z tą STRONĄ są włączone do umowy przez odniesienie w zakresie niekolidującym z tymi Zasadami i Warunkami Użytkowania. W zakresie, w którym żadne inne zasady i warunki użytkowania lub warunki świadczenia usług są sprzeczne z tymi Zasadami i Warunkami Użytkowania, inne postanowienia są ważniejsze w odniesieniu do korzystania z konkretnej strony internetowej i jakiejkolwiek informacji dostępnej na stronie lub poprzez nią bądź odpowiednią lokalizację treści, gdzie znajdują się inne postanowienia.

 16. BRAK ZRZECZENIA SIĘ PRAW I WYODRĘBNIENIE

  Żadne niedopatrzenie ze strony Miramir dotyczące jakichkolwiek praw lub postanowień nie stanowi uchylenia takich praw czy postanowień. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna postanowienia niniejszych Zasad i Warunków za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien spróbować nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w takim postanowieniu i że pozostałe postanowienia niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania pozostają w pełnej mocy.

 17. ZAKAZ ODSPRZEDAWANIA, CEDOWANIA I SUBLICENCJONOWANIA

  Użytkownik zobowiązuje się nie odsprzedawać, cedować, sublicencjonować, przekazywać lub delegować swoich praw lub zobowiązań w myśl niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez Miramir.

 18. NASTĘPCY I CESJONARIUSZE

  Nie ograniczając w żaden sposób zakazu odsprzedawania, cedowania, sublicencjonowania lub innego przekazywana praw bądź zobowiązań, niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania są wiążące i mają moc prawną wobec stron niniejszej umowy i ich odpowiednich następców, spadkobierców i cesjonariuszy.

 19. WYGAŚNIĘCIE I UTRZYMANIE W MOCY

  Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania pozostają w mocy tak długo, jak użytkownik korzysta ze STRONY, o ile nie zostaną one wyraźnie zakończone przez Miramir. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach i Warunkach Użytkowania , które narzucają zobowiązania z natury ciągłe, będą obowiązywać nawet po wygaśnięciu niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania.

 20. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI

  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od Miramir w związku z korzystaniem ze STRONY ("Komunikacja"). Komunikatami mogą być takie wiadomości, do których wysyłania Miramir jest zobligowany przez prawo odnośnie korzystania ze STRONY przez użytkownika ("Wymagane wiadomości"). Komunikatami mogą być także takie wiadomości, które Miramir wysyła do użytkownika z innych powodów. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów elektronicznie. Miramir może dostarczać te komunikaty poprzez wiadomość na adres e-mail, który został podany w sieci Miramir. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie komunikatów przez telefon lub pocztę wysłaną na adres pocztowy dostarczony przez użytkownika w połączeniu z jego kontem, jeśli w ogóle został podany. Istnieje możliwy zmiany ustawieniach konta adresu pocztowego lub e-mailowego, na który Miramir wysyła wiadomości.

 21. PRZESYŁANIE POMYSŁÓW

  Sieć Miramir zawsze ulepsza swoją STRONĘ i rozwija nowe funkcje. Jeśli ktokolwiek ma pomysły odnośnie rozwoju lub uzupełnienia Sieci Miramir, z chęcią ich wysłuchamy. Każda propozycja będzie przedmiotem niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania. POD ŻADNYM POZOREM JAKIEKOLWIEK WYJAWIENIE Miramir DOWOLNEGO POMYSŁU LUB POWIĄZANEGO MATERIAŁU NIE BĘDZIE PODLEGAĆ ŻADNYM ZOBOWIĄZANIOM DOTRZYMANIA POUFNOŚCI LUB WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA CZY ODSZKODOWANIA. PRZESYŁAJĄC Miramir POMYSŁ I/LUB POWIĄZANY MATERIAŁ, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOŻE POSIADAĆ ODNOŚNIE POMYSŁU LUB POWIĄZANEGO MATERIAŁU, A TAKŻE REPREZENTUJE GO I GWARANTUJE Miramir, ŻE POMYSŁ I/LUB POWIĄZANY MATERIAŁ JEST W CAŁOŚCI JEGO AUTORSTWA, ŻE NIKT INNY NIE MA PRAW DO TEGO POMYSŁU I/LUB POWIĄZANEGO MATERIAŁU I ŻE Miramir MOŻE ZAIMPLEMENTOWAĆ CZY ZREALIZOWAĆ POMYSŁ I KORZYSTAĆ Z MATERIAŁU, JEŚLI SOBIE ZAŻYCZY, W POSTACI DOSTARCZONEJ LUB ZMIENIONEJ PRZEZ Miramir, BEZ UZYSKANIA POZWOLENIA LUB LICENCJI OD JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ.

 22. NARUSZENIA ZASAD I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

  W przypadku naruszenia Zasad i Warunków Użytkowania Miramir i Sieci Miramir lub jakichkolwiek innych praw Miramir zastrzega sobie prawo do zastosowania dowolnych prawnych i sprawiedliwych środków przeciwko użytkownikowi, włącznie z między innymi zablokowaniem jakiegokolwiek dostępu i/lub kont użytkownika na każdej stronie internetowej Sieci Miramir.

 23. PRZESŁANE TREŚCI

  Użytkownik niniejszym akceptuje, że wszelkie treści przesyłane do Miramir przez Internet, w postaci wiadomości e-mail do redaktora czy pracowników, połączenia telefonicznego, osobiście lub w inny sposób komunikacji stają się wyłączną własnością Miramir i mogą być wykorzystywane przez Miramir w dowolny sposób i bez ograniczeń. Mamy nadzieję, że korzystanie ze STRONY Miramir będzie lepsze dzięki wdrożeniu niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania. Wierzymy, że zrozumienie przez użytkowników wytycznych, które tu przedstawiliśmy, pozwoli społeczności Miramir nadal być miejscem, gdzie każdy z nas może prosperować, rozwijać się i cieszyć się sobą wewnątrz otwartego i spokojnego środowiska. Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania i mamy nadzieję, że korzystanie z naszej STRONY sprawi przyjemność.

Blog